ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: Huzzah

డెట్రాయిట్ మెటల్ సిటీ భాగం 06: సోమరిపోతు


Krauser-SAN కు మీ అన్ని చెడు బదిలీ! ఇది రాక్షస జ్యువెల్ యొక్క!!!! ఈ ఎపిసోడ్ లో, ఇది -డి.ఎం.సి. యొక్క. Vs. Kintama గర్ల్స్! అది మిస్ లేదు! పఠనం కొనసాగించు

లో చేసిన తేదీ డెట్రాయిట్ మెటల్ సిటీ | టాగ్ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ఒక వ్యాఖ్యను